ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้านกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2561

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

การเข้าค่ายคุณธรรม

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐