ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

การเข้าค่ายคุณธรรม

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐