ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้เคียงคู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๑. พัฒนาการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

๔. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการสนับสนุนให้มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๗. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๘. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


1. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นพลเมืองดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อของผู้เรียน

6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่ออาชีพของผู้เรียน

7. ครูมีความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

8. ครูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

9. โรงเรียนมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายการศึกษา

10. ภาคประชารัฐมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877
E-mail : thantong@thantong.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32