ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

โรงเรียนธารทองพิทยาคม จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

 

๑. จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐

๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๓. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๔. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา


๑. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ เป็นพลเมืองดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓. ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด

๔. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อของผู้เรียน สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่ออาชีพของผู้เรียน

๕. ครูมีความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

๖. โรงเรียนมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายการศึกษา

๗. ภาคประชารัฐมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877
E-mail : thantong@thantong.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th