ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

โรงเรียนธารทองพิทยาคม เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ “วงษ์มณีวิทยา" เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ปี พ.ศ.2506 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านลำปลายมาศ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (ป.5-7) รับนักเรียนที่จบ ป.4 จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาจำนวนนักเรียนเริ่มลดลงเนื่องจากเข้ามาเรียนในชั้น ป.5 น้อยมาก กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2519 และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธารทองพิทยาคม” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลทะเมนชัย ชื่อโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 สถานที่ตั้ง

โรงเรียนธารทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 704/1 หมู่ที่ 1 ถนนศักดิ์มะโน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 1207, 0 4466 0875 โทรสาร 0 4466 0877

มีพื้นที่ 104 ไร่ 28 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,267 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

รายนามผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายเกียรติ แก้วกูล
ครูใหญ่ 2499 - 2507
2. นายสนั่น แจ่มเดชะศักดิ์
อาจารย์ใหญ่ 2507 - 2515
3. นายบุญเหลือ ทรงประโคน
อาจารย์ใหญ่ 2515 - 2525
4. นายสุรัตน์ ไชยชมภู
อาจารย์ใหญ่ 2525 - 2527
5. นายศุภศักดิ์ เหล่าทองสาร
อาจารย์ใหญ่ 2527 - 2528
6. นายปรีดา ขาวสกุล
อาจารย์ใหญ่ 2528 - 2535
7. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
ผู้อำนวยการ 2535 - 2540
8. นายฉลอง พงศ์นราทร
ผู้อำนวยการ 2540 - 2544
9. นายชาย เจริญสุข 
ผู้อำนวยการ 2544 - 2551
10. นายสิรภพ ปราบริปูตลุงกุล
ผู้อำนวยการ 2551 - 2553
11. นายไพศาล สังกะเพศ
ผู้อำนวยการ 2553 - 2556
12. นายมาโนช นาคสมบูรณ
ผู้อำนวยการ 2556 - 2560
13. นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการ 2560 - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ  9 ตำบล ในอำเภอลำปลายมาศ ได้แก่

ตำบลลำปลายมาศ
ตำบลหนองโดน
ตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองคู
ตำบลบ้านยาง
ตำบลหินโคน
ตำบลโคกกลาง
ตำบลผไทรินทร์
ตำบลโคกล่าม

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  คุณธรรมสูงเด่น เป็นเลิศวิชาการ ร่วมประสานชุมชน

คติธรรม  ธมฺมจารี สุขํเสติ : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

สีประจำโรงเรียน  เหลือง - แดง

เหลือง  หมายถึง  มีคุณธรรม และรักสันติ    

แดง  หมายถึง  มีความกล้าและเสียสละ

ปรัชญาของโรงเรียน "คุณธรรมสูงเด่น เป็นเลิศวิชาการ ร่วมประสานชุมชน"

อัตลักษณ์  "อ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้"  

เอกลักษณ์  "ภูมิทัศน์สวยเด่น เน้นบริการ ร่วมประสานชุมชน ฝึกฝนงานสร้างรายได้"  

อักษรย่อประจำโรงเรียน  ..

ตราประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นอินทนิล

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877
E-mail : thantong@thantong.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32