ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

โรงเรียนธารทองพิทยาคม เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ “วงษ์มณีวิทยา" เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ปี พ.ศ.2506 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านลำปลายมาศ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (ป.5-7) รับนักเรียนที่จบ ป.4 จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาจำนวนนักเรียนเริ่มลดลงเนื่องจากเข้ามาเรียนในชั้น ป.5 น้อยมาก กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2519 และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธารทองพิทยาคม” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลทะเมนชัย ชื่อโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 สถานที่ตั้ง

โรงเรียนธารทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 704/1 หมู่ที่ 1 ถนนศักดิ์มะโน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 1207, 0 4466 0875 โทรสาร 0 4466 0877

มีพื้นที่ 104 ไร่ 28 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,267 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

รายนามผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายเกียรติ แก้วกูล
ครูใหญ่ 2499 - 2507
2. นายสนั่น แจ่มเดชะศักดิ์
อาจารย์ใหญ่ 2507 - 2515
3. นายบุญเหลือ ทรงประโคน
อาจารย์ใหญ่ 2515 - 2525
4. นายสุรัตน์ ไชยชมภู
อาจารย์ใหญ่ 2525 - 2527
5. นายศุภศักดิ์ เหล่าทองสาร
อาจารย์ใหญ่ 2527 - 2528
6. นายปรีดา ขาวสกุล
อาจารย์ใหญ่ 2528 - 2535
7. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
ผู้อำนวยการ 2535 - 2540
8. นายฉลอง พงศ์นราทร
ผู้อำนวยการ 2540 - 2544
9. นายชาย เจริญสุข 
ผู้อำนวยการ 2544 - 2551
10. นายสิรภพ ปราบริปูตลุงกุล
ผู้อำนวยการ 2551 - 2553
11. นายไพศาล สังกะเพศ
ผู้อำนวยการ 2553 - 2556
12. นายมาโนช นาคสมบูรณ
ผู้อำนวยการ 2556 - 2560
13. นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการ 2560 - 2563
14. นายกาญจนพงษ์ ตราชู
ผู้อำนวยการ 2563 - ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ  9 ตำบล ในอำเภอลำปลายมาศ ได้แก่

ตำบลลำปลายมาศ
ตำบลหนองโดน
ตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองคู
ตำบลบ้านยาง
ตำบลหินโคน
ตำบลโคกกลาง
ตำบลผไทรินทร์
ตำบลโคกล่าม

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  คุณธรรมสูงเด่น เป็นเลิศวิชาการ ร่วมประสานชุมชน

คติธรรม  ธมฺมจารี สุขํเสติ : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

สีประจำโรงเรียน  เหลือง - แดง

เหลือง  หมายถึง  มีคุณธรรม และรักสันติ    

แดง  หมายถึง  มีความกล้าและเสียสละ

ปรัชญาของโรงเรียน "คุณธรรมสูงเด่น เป็นเลิศวิชาการ ร่วมประสานชุมชน"

อัตลักษณ์  "อ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้"  

เอกลักษณ์  "ภูมิทัศน์สวยเด่น เน้นบริการ ร่วมประสานชุมชน ฝึกฝนงานสร้างรายได้"  

อักษรย่อประจำโรงเรียน  ..

ตราประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นอินทนิล

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877
E-mail : thantong@thantong.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th